Fotografie di coltelli di alta qualità | Corporazione Italiana Coltellinai | Francesco Pachì | Armin Bundschuh

Armin Bundschuh

"THE BIG FIVE“ - theme engraving on a.416 Rigby bolt action rifle

Armin Bundschuh  engraver - Austria  https://graveurbundschuh.com/en/
Paul Paternoss  gunmaker - Austria  https://www.paternoss-arms.at/
Stefan Gobec knifemaker - Austria  https://www.gobec.at/