Fotografie di coltelli di alta qualità | Corporazione Italiana Coltellinai | Francesco Pachì | Manuele Messori

Manuele Messori

Folding knife model "Hybris" by Manuele Messori with engravings by Mauro Turrini

Manuele Messori http://www.messoriknife.com/

Mauro Turrini https://www.facebook.com/profile.php?id=100010057989989